مجتمع تجاری نصر مشهد در کنار هتل خانه سبز مشهد قرار دارد.